Dr Piotr Jamróz - dydaktyka
Startowa | E-mail  

Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej

Terminy konsultacji: CZ 9-11 i PT 11-13, Bud. A-3/115, tel. (71) 320 38 07

Specjalizacja: CHEMIA ANALITYCZNA (Analityka środowiskowa i żywności) Studia magisterskie (II stopnia), Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej kierunek: Chemia


Dydaktyka - zajęcia prowadzone na Wydziale Chemicznym PWr (studia I i II stopnia):


EWD - Elektroniczne Wspomaganie Edukacji Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej

Projekty inżynierskie (studia inżynierskie I stopnia)

- Zastosowanie zimnej plazmy atmosferycznej w agrotechnice
- Sterylizacja w plazmie - metody i mechanizmy
- Analityczne zastosowanie i charakterystyka mikrodżetów
- Komputerowa symulacja widm emisyjnych cząsteczek dwuatomowych
- Plazma w inżynierii biomedycznej
- Synteza nanocząstek z udziałem zimnej plazmy atmosferycznej
- Wyznaczenie gęstości elektronowej metodą symulacji widm linii atomowych
- Niekonwencjonalne metody chemicznego generowania par - zastosowanie w analitycznej spektrometrii atomowej
- Oznaczanie wybranych flawonoidów w próbkach żywności
- Analiza specjacyjna azotu nieorganicznego
- Niechromatograficzne oznaczanie różnych form rtęci
- Zastosowanie nanocząstek plazmonicznych w analizie śladów
- Reaktywne formy tlenu i azotu - oznaczanie i właściwości. Przegląd literaturyPrace dyplomowe (studia magisterskie II stopnia)

- Spektroskopowa diagnostyka systemu fotochemicznego generowania lotnych par połączonego z plazmą mikrofalową
- Spektroskopowa diagnostyka układu chemicznego generowania par połączonego z plazmą mikrofalową
- Badanie efektów matrycownych w metodzie APGD-OES
- Spektroskopowa diagnostyka mikrowyładowań jarzeniowych generowanych pod ciśnieniem atmosferycznym (mAPGD)
- Analiza pierwiastkowa próbek win metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
- Badanie procesów atomizacji i wzbudzania podczas generacji wyładowań jarzeniowych pod ciśnieniem atmosferycznym
- Spektroskopowa diagnostyka i analityczna charakterystyka systemu chemicznego generowania par połączonego z mAPGD-OES
- Mikroplazmy w analitycznej spektrometrii atomowej i molekularnej
- Plazmowe procesy oczyszczania wody
- Oczyszczanie wód z barwników organicznych za pomocą APGD
- Synteza nanocząstek Ag/Au z użyciem zimnej plazmy atmosferycznej
- Synteza nanocząstek metodą bioredukcji
- Synteza nanocząstek tlenków metali
- Synteza nanocząstek metalicznych za pomocą wyładowań barierowych
- Zastosowanie nanostruktur metalicznych do inaktywacji fitopatogenów

Prace naukowo-badawcze (studia I i II stopnia)

- Plazmowe źródła wzbudzenia w analitycznej spektrometrii atomowej i molekularnej
- Mikroplazmy - generowanie i własności
- Wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym (APGD) - zastosowanie
- Diagnostyka plazm niskociśnieniowych i atmosferycznych
- Plazma sprzężona mikrofalowo (MIP)
- Plazmy generowane w wodzie (właściwości i zastosowanie)
- Niekonwencjonalne procesy chemicznego generowania par (CVG) w analitycznej spektrometrii atomowej i molekularnej
- Komputerowe symulacje widm emisyjnych czasteczek dwuatomowych
- Analiza wybranych produktów żywności, środowiska i/lub leków
- Bazy dane stałych atomowych i molekularnych
- Zastosowanie nanocząstek metalicznych


Kancelarie Prawne