Dr Piotr Jamróz
Startowa | e-mail  


dr hab. inż. Piotr Jamróz, pok. 115, bud. A-3, tel. 071 320 38 07

2003
Stopień doktora nauk chemicznych Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Zakład Chemii Analitycznej. Dyscyplina: Chemia; Specjalizacje: spektroskopia atomowa i molekularna, fizykochemia plazmy, inżynieria powierzchni (materiałowa), chemia analityczna.
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Wiesław Żyrnicki
Praca doktorska: Spektralna diagnostyka wyładowań jarzeniowych w mieszaninach reaktywnych zawierających azot i pierwiastki IV grupy
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Ludwik Kowalski
prof. dr hab. inż. Iwo Pollo
Doktor nauk chemicznych. Dyscyplina - Chemia

1998

Studia magistersko - inżynierskie. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, kierunek: chemia, specjalizacja: Chemia Analityczna.
Praca magisterska pt. "Zastosowanie aktynometrii do diagnostyki zmiennoprądowych wyładowań jarzeniowych w gazach reaktywnych".
Opiekun naukowy : dr inż. Barbara Kułakowska - Pawlak
Kierunek - Chemia. Specjalizacja - Chemia Analityczna

1993
Technikum Chemiczne im. Edwarda Suchardy we Wroclawiu
Praca dyplomowa pt. "Synteza i charakterystyka sulfonowanych nonylofenoli" (środki powierzchniowo czynne). Praca realizowana w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej (Zakład Układów Zdyspergowanych) pod kierunkiem dr Ryszarda Janika.
Specjalności: analiza chemiczna i chemia układów zdyspergowanych.


Przynależność do stowarzyszeń naukowych/Członkowstwo
International Plasma Chemistry Society (IPCS)
Polskie Towarzystwo Chemiczne (Polish Chemical Society)
Zespół Miniaturyzacji i Analizy Śladowej (ZMinAŚ) KChA PAN

Recenzent: Analytical Chemistry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectrometry, Journal of Physics D: Applied Physics, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Japanese Journal of Applied Physics, Journal of Hazardous Materials, Plasma Source and Science, Plasma Polymers and Processes, Spectroscopy Letters, Plasma Science and Technology, Korean Journal of Chemical Engineering, Chemical Engineering Journal, Acta Physica Polonica, Part B, itd.

Słowa kluczowe: Spektroskopia atomowa i molekularna, technologie plazmowe, analityczna spektrometria atomowa, PACVD, fizykochemia plazmy, plazmowe źródła wzbudzenia, polimery plazmowe, technologie próżniowe, metody spektroskopowe, chemia analityczna, plasma medicine

Tematyka naukowo - badawcza: plazmowe źródła wzbudzenia i atomizacji, fizykochemia plazmy, chemia analityczna, inżynieria powierzchni, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, diagnostyka plazmy, badanie procesów plazmochemicznych, wyładowania barierowe, , analiza fizykochemiczna, spektroskopia plazmy, mikroplazmy, wyładowania jarzeniowe pod obniżonym ciśnieniem i ciśnieniem atmosferycznym, procesy generowania lotnych indywiduów chemicznych, analityczna spektrometria atomowa i molekularna, wyładowania elektryczne

Techniki badawcze: Spektralna analiza emisyjna (ICP-OES, MIP-OES, APGD-OES, łuk prądu stałego i zmiennego, fotometria płomieniowa), Absorpcyjna Spektrometria Atomowa ASA (F-AAS), Spektrofotometria UV-Vis, Spektrometria IR (FTIR), Spektroskopia Ramana, Spektrometria mas (MS), Metody dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD, powder diffraction), SEM, TEM, DLS, metody elektroanalityczne, chromatograficzne, analiza termiczna, klasyczne metody analizy chemicznej.

Zainteresowania pozanaukowe:programowanie stron, archeologia starożytnych cywilizacji, ochrona środowiska, sport (tenis ziemny, koszykówka), Search Engine Optimalization (SEO), turystyka górska i rowerowa, budownictwo pasywne i zeroenergetyczne

Wybrane publikacje

Informacje dla studentów - prace dyplomowe, prace badawcze, projekty inżynierskie

Życiorys CV (PL)

Curriculum vitae CV (ENG)

Publikacje w Google Scholar

Publikacje w Scopus

Twitter - @piotr_plazma

Research Gate - Piotr Jamróz

ORCID - Piotr Jamróz